۱۳۹۲ آذر ۲۷, چهارشنبه

خبر شوم هر اعدام


خبر شوم هر اعدام چو پتکی بر سرم, بر پیکرم, ز دست ِ استبداد/ خبر شوم هر اعدام ویران می کند, ویران , ز دست ِ استبداد/ خبر شوم هر اعدام قهقه جلاد شوم ,سرسپرده ,نوکر ِ استبداد/ خبر شوم هر اعدام قهقه, قاضی القضات , مفسد ِ استبداد/ خبر شوم هر اعدام بانگ ِ نفرت, برخدایتان , دکانداران ِ دین ِ استبداد/ خبر شوم هر اعدام آه و ناله مادران , ز دست ِ , دینداران ِ روحانی ِ استبداد/ خبر شوم هر اعدام گر فاجعه ای ست , جنایتی نیز, نفرین بر استبداد/ خبر شوم هر اعدام درهر کوی و برزن ,بر مناره, دستان ِ خونین ِ استبداد/ خبر شوم هر اعدام تروری ست, جنایتی ست ,جنایت ِ مقدس ِ استبداد/ خبر شوم هر اعدام ننگی ست, ننگی جاودانه, بر پیکر ِتاریخ ِ استبداد/ خبر شوم هر اعدام ضربه ای است, بر بدن ,بر پیکر ِ متعفن ِ استبداد/ خبر شوم هر اعدام ندایی است, فریادی است, بر سر ِ خدایگان ِ استبداد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر